Lịch sử phát triển

Chuyên mục: Thông tin
Lượt xem: 3361

KHÁI QUÁT

- Tháng 3-2006, Khoa Thư viện – Thông tin Trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh được Ông Hiệu trưởng Trường CĐSP Tp. HCM - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

- Tháng 10-2006, Khoa đã đào tạo khoá đầu tiên trình độ Cao đẳng ngành Thư viện – Thông tin.

- Tháng 1-2007, Khoa được bổ sung nhiệm vụ đào tạo ngành Lưu trữ học.

- Tháng 9-2007, Khoa Thư viện - Thông tin Trường Đại học Sài Gòn được Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn - TS.CVCC Nguyễn Viết Ngoạn - kí quyết định thành lập.

- Tháng 10-2008, Khoa đào tạo khoá đầu tiên ngành Thư viện - Thông tin trình độ đại học.

- Nguồn sinh viên đào tạo trên phạm vi toàn quốc. Khoa đã xây dựng được chương trình và kế hoạch đào tạo với nội dung và phương thức đào tạo được các chuyên gia của ngành thư viện – thông tin đánh giá là hiện đại và thiết thực, đáp ứng được yêu cầu cấp bách hiện nay của các cơ sở tuyển dụng cán bộ thư viện, cán bộ lưu trữ, thư kí văn phòng, chuyên viên của các trung tâm thông tin, v.v.