Print trang này

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHU KÌ 2012 - 2016

   ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHU KÌ 2012 - 2016

                     + Chương trình giáo dục đại học (Phụ lục 1)

                   +  Danh mục và điều kiện học trước các học phần / môn học (Phụ lục 2)

                                  +   Sơ đồ cây về trình tự thực hiện chương trình (Phụ lục 3)

                                  +   Đề cương chi tiết học phần / môn học (Phụ lục 4)

                                           Các học phần môn chung:

                                                  -  Danh mục học phần

                                                  -   Đề cương chi tiết 

Khoa

Ngành đào tạo

PL1,2,3

ĐCCT

Thư viện - Văn phòng

Khoa học Thư viện

KV

KV

Thư viện - Văn phòng

Lưu trữ học

LT

LT

Thư viện - Văn phòng

Quản trị văn phòng

QV

QV

Thư viện - Văn phòng

Thư ký văn phòng

TK

TK

Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 14 Tháng 9 2014 08:46
Đọc 5328 Lần